Om Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna

Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna är ett delregister i Nationellt Kvalitetsregister för Öron-, Näs- och Halssjukvård. Definitionen på grav hörselnedsättning hos vuxna är att man i hörseltest får tonmedelvärde 70 dB eller sämre på bästa örat eller att taluppfattningen är sämre än 50 %. Med hörapparater och utan läppavläsningsstöd uppfattar patienter med grav hörselnedsättning inte ord och meningar från en meters håll i vardagsmiljö. Patienterna rehabiliteras i de flesta fall tekniskt med hörapparater och/eller kokleaimplantat samt i varierande omfattning med medicinska, pedagogiska och psykosociala insatser. I Sverige finns drygt 20 000 personer som har en grav hörselnedsättning. I registret finns cirka 4500 patienter.

Syftet med kvalitetsregistret

Syftet med registret är att göra en kartläggning och uppföljning av patientgruppen i landet avseende demografiska data, rehabilitering och livskvalitet. Öppna nationella jämförelser av data från olika vårdenheter syftar till att säkra tillgången på jämlik vård och rehabilitering i landet. Registret utgör också en bas för fortlöpande förbättringsarbete inom hörselrehabiliteringen.

Viktiga variabler

Kvalitetsregistret ger möjlighet att studera ett stort antal variabler. Tre av de viktigaste är:

  • Nyttan av hörselvårdens insatser.
  • Andel som deltagit i utvidgad rehabilitering. Det innebär att man får mer stöd än teknisk rehabilitering, det vill säga hörapparat och annan teknisk utrustning. Utvidgad rehabilitering definieras som att patienten i rehabiliteringsprocessen blivit omhändertagen av minst tre yrkeskategorier alternativt deltagit i grupprehabilitering.
  • Hörselnedsättningens påverkan på dagligt liv. Detta mäts med skattningsskalan PIRS där 0 betyder att hörselnedsättningen överhuvudtaget inte påverkar patientens dagliga liv och 100 står för värsta tänkbara tillstånd.

Målvärden

I ett kvalitetsregister är det viktigt att man för olika parametrar anger målvärden som vårdgivaren kan sträva mot både på grupp- och individnivå. Referensgruppen för Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna har enats om följande målvärden:

  • Minst 80 % av patienterna ska ha haft god eller mycket god nytta av hörselvårdens insatser.
  • Minst 80 % av patienterna ska få utvidgad rehabilitering av hörselvården, så att de har bästa möjliga förutsättningar i det dagliga livet.
  • Över 80 % av patienterna ska ange ett värde under 70 på PIRS-skalan för påverkan på dagligt liv.

Målvärdena uppnås i dagsläget för variablerna nyttan med hörselvårdens insatser och påverkan på dagligt liv. När det gäller andel som deltagit i utvidgad rehabilitering är det långt kvar till måluppfyllelse.

Läs mer under rubriken Statistik.

Åsa Skagerstrand, referensgruppsordförande för Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna.
Åsa Skagerstrand, referensgruppsordförande för Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna.